Utformning och kombinationer.

MELAMENT:s koniska standardkugghjul är utformade som hjul eller ringar. Därigenom får man flera kombinationsmöjligheter så att kuggväxlarna bättre kan anpassas till olika konstruktioner.
Vid en standardväxel har man för serierna EP t o m HS följande kombinationsmöjligheter: 

 

A-stora hjulet och lilla hjulet (V+X)
B-stora hjulet och lilla ringen (V+Z)
C-stora ringen och lilla hjulet (Y+X)
D-stora ringen och lilla ringen (Y+Z)


För serierna JP, KP, LP och MP finns endast kombinationsmöjligheterna A och C. Vid kombination B, C eller D kan växelns lager i regel placeras närmare kugghjulen än vid kombination A. Växelhusets dimensioner kan därigenom minskas och dessutom blir lagerbelastningarna gynnsammare emedan överhänget blir mindre.
Kugghjulen är tillverkade utan kilspår i naven och kuggringarna utan fästhål. En kuggring bör i regel inte fästas direkt på axeln emedan den vid sådan montering får otillräcklig styrning. Den är avsedd att monteras på ett nav, och detta bör lokaliseras i förhållande till kuggkransens basplan eftersom man vid kuggarnas framställning utgått från detta plan, vilket således bestämmer det s.k. monteringsavståndet (måttet c i dimensionstabellerna).
Fig. 1 —4 åskådliggör hur kuggring och nav lämpligen kan anslutas till varandra. Fig. 1 och 2 visar det vanligaste sättet att montera ihop ring och nav. Fastsättning enligt fig. 3 förekommer understundom, då utrymmet är mycket begränsat. Fig. 4 visar hur man kan ansluta kuggring till nav då en inåtriktad axiell kuggkraft (riktad mot konspetsen) förekommer. Bultar och skruvar skall vara tillräckligt åtdragna och dessutom ordentligt säkrade. Antalet erforderliga skruvar eller bultar beror i någon mån på ringens storlek. För mindre ringar kan man räkna med 6—8 st och för större med 8—12 st. Att nita samman ring och nav kan förorsaka kast och är därför inte att rekommendera. Ett sådant monteringssätt gör dessutom utbyte av ring mera komplicerat. Eftersom håltoleransen för ringen är J7, är lämplig tolerans för motsvarande diameter på navet k6. Jämför även tabell 1, sidan 7.

Utformning