Sortiment

Att iaktta vid begagnandet av belastningstabellerna

Belastningstabellernas värden på överförbar effekt är beräknade med hänsyn tagen till dynamiska tillskottskrafter orsakade av delnings- och profilfel hos kuggarna.
Förutom dessa tillskottskrafter, som således är att hänföra till själva växeln, finns också andra som beror av arbetssättet hos motorn och maskinen mellan vilka växeln överför effekt. I allmänhet måste därför växeln dimensioneras för en högre effekt än den nominella enligt följande:
tl_files/melament/Images/tab7.1.jpg
där fd är en faktor som bestäms av de yttre dynamiska tillskottskrafterna. Oftast är det inte möjligt att göra annat än en approximativ uppskattning av fd. Tabell 8 ger ungefärliga värden.
tab8
För bedömning av de tillskottskrafter som olika maskineri allmänhet ger hänvisas till tabell 9.
tab9
Exempel: Anta att en kuggväxel med utväxling 3:1 skall överföra en effekt av 2,5 kW vid 1500 r/min hos lilla hjulet. Kraftkällan är en elmotor och måttlig stötbelastning uppträder. Av tabell 8 finner man att kuggväxeln skall dimensioneras för en effekt som är 1,3x2,5=3,3 kW. Av belastningstabellen på sidan 47 framgår att KP 40 överför 2,6 och 3,5 kW vid 1000 resp 1600 r/min hos lilla hjulet. Genom interpolation mellan de båda varvtalen finner man att växeln vid 1500 r/min överför en effekt
P=2,6 + 1500-1000/1600-100 (3,5-2,6) = 3,35 kW.
Den nämnda växeln blir således lämplig.

Att iaktta vid beställning av standardkugghjul.

Koniska kugghjul bör beställas parvis. Då det gäller ersättning av kugghjul är det att rekommendera att hela kuggväxeln byts. Om det ena hjulets kuggflanker är förslitna eller skadade är i regel kuggflankerna även på det andra hjulet deformerade. Att kombinera ett nytt hjul med ett mer eller mindre förslitet motgående hjul lönar sig därför inte.
Det ligger således i kundens eget intresse att beställa kompletta växlar. Vid beställning av en komplett växel enligt kombination A, t ex bestående av ett hjul GP 40 VM och ett GP 40 XM, kan man skriva AGP 40 M. I analogi härmed skriver man CJP 60 M (JP 60 XM+JP 60 YM) osv.
Det är att observera att V- och Y-hjulen alltid är högerskurna medan X- och Z-hjulen alltid är vänsterskurna. De förra kan därför inte arbeta tillsammans och inte heller de senare.
EP
EP
ES
ES
EU
EU
GP
GP
GS
GS
HP
HP
HS
HS
JP
JP
KP
KP
LP
LP
MP
MP