Smörjning

En kuggväxels livslängd och den effekt den förmår överföra beror till stor del på valet av smörjmedel och hur smörjningen sker. Eftersom en generell smörjningsteori för kuggväxlar ännu inte existerar måste valet av smörjmedel ske huvudsakligen på erfarenhetsmässiga grunder.
MELAMENT:s koniska kuggväxlar bör där så är möjligt inbyggas för gång i olja även med tämligen låga varvtal. Vid små periferihastigheter kan man möjligen använda fettsmörjning, men med risk att smörjmedlet kastas ut från kuggarna på grund av centrifugalkraften, resulterande i en mer eller mindre ofullständig smörjning. Måste detta smörjningssätt tillgripas bör därför ett fett med stor vidhäftningsförmåga användas.
Vid högre hastigheter är oljesmörjning att föredra. Denna kan ske antingen som doppsmörjning vid medelhögs hastigheter eller som sprutsmörjning vid mycket höga hastigheter. Vid den förstnämnda metoden avpassas oljenivån så att växeln inte arbetar helt nedsänkt i ett oljebad utan att kuggarna för med sig endast en mindre oljemängd till ingreppet. I annat fall kan betydande friktionsförluster uppkomma, särskilt vid högre varvtal, vilket kan förorsaka avsevärd temperaturstegring i växelhuset. Vid sprutsmörjning bör oljan sprutas på kuggarna vid ingreppets utgångssida. Om oljan tillförs vid ingångssidan uppstår ofta alltför stora hydrodynamiska förluster. Tillräckligt med smörjmedel för bildning av oljefilm på kuggarna erhålls i regel genom den oljedimma som vid de högre hastigheterna uppstår i växelhuset. En väsentlig uppgift för oljan vid mycket höga hastigheter är att kyla kuggflankerna.
Tabell 6 ger ungefärliga hållpunkter för valet av smörjningssätt vid olika periferihastigheter.

  
  
   
   
Periferihastighet
m/s
Smörjningssätt
0-2
2-12
över 12
Fettsmörjning
Doppsmörjning
Sprutsmörjning
Viskositeten hos den olja som skall användas beror av periferihastigheten och specifika belastningen på kuggen (samt i någon mindre mån av utväxlingen). En olja med högre viskositet ger i regel en bärkraftigare oljefilm än en olja med lägre, men å andra sidan ger den förra upphov till större hydrodynamiska förluster, vilka i sin tur orsakar högre temperatur i kuggväxeln. Valet av olja blir därför oftast en kompromiss. Det är givetvis fördelaktigt att den olja som används har en flack viskositetskurva, dvs att viskositeten inte varierar alltför mycket med ändrad temperatur.
Ur tabell 7 erhålls ungefärliga värden på lämplig viskositet vid olika periferihastigheter.
Det bör framhållas att inte enbart viskositeten är avgörande vid val av olja. De smörjoljor som oljebolagen tillhandahåller ofta är försatta med ämnen avsedda att öka oljans filmbildande förmåga (s k additiver). Det är därför lämpligt att även rådgöra med oljeleverantören vid val av smörjmedel.
tab7