Kuggväxelns lagring

Som tidigare nämnts erfordras en väl utförd lagring för att en precisionskuggväxels alla fördelar helt skall kunna utnyttjas. Eftersom kuggingreppets karaktär ändras så snart kugghjulen rubbas ur sitt rätta läge är det viktigt att de elastiska deformationerna nedbringas till ett minimum. Dessa uppträder på följande ställen:

1.    Kugghjul och axlar

2.    Lagerhus

3.    Lager

Vid kuggväxelns konstruktion bör dessa element ägnas stor uppmärksamhet.

1.    MELAMENT:s kugghjul är kraftigt utformade och med hänsyn till deformationer­na är de större hjulen förstärkta med fjädrar. Axlarna bör av samma anledning vara väl dimensionerade.

2.    Lagerhusen måste vara stabilt utförda och i många fall är det nödvändigt att förstärka såväl själva lagerhuset som större väggar i växellådan med fjädrar. Konstruktionen bör om möjligt utformas så, att lägena i huset för de lager som hör till samma axel kan bearbetas i en uppsättning.

3.    Under förutsättning att anvisningarna under punkt 1 och 2 iakttagits kan den för kuggväxelns gång önskvärda stelheten i lagringen erhållas genom att man som styrlager använder rullningslager med vinkelkontakt, lämpligen ett tvåradigt vinkel­kontaktkullager eller två koniska rullager. De senare är särskilt lämpliga vid höga belastningar på grund av sin stora såväl radiella som axiella bärförmåga.

Lagringsexempel

Fig 16 visar en växel där båda axlarna lagrats i ett tvåradigt vinkelkontaktkullager och ett spårkullager. Med hjälp av mellanlägg mellan lagerhusen och växellådan passas kugghjulens axiella läge in så, att ett rätt kuggingrepp erhålls. I detta fall är den ingående axeln vertikal och ligger ovanför den utgående. Den ingående axelns lager måste därför smörjas med fett och förses med en tätning mot växellådan. De andra två lagren smörjs däremot av oljestänk från kugghjulen.

Det är ofta fördelaktigt ur monteringssynpunkt att använda ett cylindriskt rullager som frigående lager enligt fig 17, eftersom lagret är isärtagbart


fig16_17
fig18
I fig 18 visas hur en kuggväxel kan lagras i koniska rullager. Lagren till den axel som monteras på överhängande tapp byggs in i ett separat lagerhus, som är axiellt justerbart i förhållande till växellådan. De monteras med innerringarnas tjockändar från varandra, s k innerringsansättning, och lagerglappet justeras med mellanlägg mellan distanshylsan och det yttre lagrets innerring. På den andra axeln kan kugghjulet placeras mellan lagren, vars ytterringar då kan ansättas. Man erhåller därvid en enklare justering på grund av att ytterringarna är monterade med lös passning.
fig19
fig20
För att säkerställa smörjningen av det yttre lagret på den förstnämnda axeln har man försett lagerhuset med en oljeuppsamlingsficka, från vilken oljan leds in mellan lagren. Då båda lagren är lika stora (som i detta fall) blir de väl smorda. Är däremot det yttre lagret mindre måste ett bräddavlopp anordnas mellan lagren som i fig 19. I båda fallen måste man ordna med dränering av den olja som pumpas ut genom det yttre lagret.
När belastningarna är små kan man i vissa fall lagra axlarna i spårkullager, vilka ansätts mot varandra enligt fig 20.
Denna lagring blir enkel och billig, men man måste se till att lagren inte kläms vid monteringen.