Kuggkrafter och Lagerbelastningar.

För att kunna lagra en konisk växel riktigt är det av stor betydelse att man känner kuggkraftens komposanter till storlek och riktning. Vid hjul med spiralskurna kuggar måste särskild uppmärksamhet ägnas de axiella komposanterna, eftersom sådana kuggar i motsats till de rakskurna ger upphov till axiella kuggkrafter, som kan vara riktade antingen ut från hjulets konspets eller in mot denna. Storleken och riktningen av kuggkrafternas komposanter beror av ingreppsvinkel, konvinkel, spiralvinkel, rotationsriktning samt av vilket hjul som är drivande. Vid lagerinbyggnader uppmärksammas nästan alltid de utåtriktade kuggkrafterna av konstruktören, under det att de inåtriktade ibland försummas, vilket i regel resulterar i att såväl lager som kugghjul blir förstörda.
För koniska kuggväxlar anges vanligen axial- och radialkrafterna i förhållande till en viss riktning. De brukar betecknas som positiva om de har den i fig 15 visade riktningen och negativa i motsatt fall. Spiralriktningen höger och vänster betecknas på samma sätt vid kuggar som vid gängor. Ett hjuls rörelseriktning måste alltid hänföras till en bestämd blickriktning. Ett kaniskt kugghjul betraktas därvid vanligen från basplanet mot konspetsen.

För beräkning av kuggkrafterna införs följande beteckningar:

K=kuggkraftens K tangentiella komposant (periferikraften), N
Ka=i axelriktningen verkande komposant av K, N
K =vinkelrät mot axelns centrumlinje verkande komposant av K, N
P=av kuggväxeln överförd effekt, kW
dm=delningsdiameter (hänförd till tryckcentrum, dvs ungefär i kuggens medelsnitt), mm
n=kugghjulets varvtal, r/min
Kuggkrafter
Kuggkrafter
Kuggkrafter