Kuggformen

Melament:s koniska standardkugghjul har spiralskurna kuggar, dvs. kuggen följer en spiralinje i sin längdriktning. Kuggbanans bredd och spiralvinkeln är valda så, att minst två kuggpar samtidigt befinner sig i ingrepp, dvs. det totala ingreppstalet är för samtliga serier större än 2. I en sådan spiralskuren växel kommer det antal kuggpar som befinner sig i ingrepp att variera mellan 2 och 3, under det att motsvarande värde för en rakskuren växel ligger mellan 1 och 2. Ingreppet blir härigenom mjukare och jämnare i den spiralskurna växeln. Detta medför i sin tur en minskning av buller och vibrationer som är påtaglig i synnerhet vid högre hastigheter. På grund av att kontaktlinjen löper diagonalt över kuggen kommer den punkt där kuggkraften har sitt maximivärde att ligga lägre än på en rak kugge, vilket medför att det böjande momentet på kuggen blir mindre. Tack vare väl tilltagna radier vid kuggfotens anslutning till bottenkonen blir spänningskoncentrationen (beroende på kälverkan) relativt måttlig, vilket i sin tur ger gynnsammare värden på böjspänningen. Även kuggens krökta form bidrar i viss mån till en höjning av hållfastheten. Viktigast torde emellertid vara att kontaktspänningen blir lägre i en spiralskuren växel än i en rakskuren, vilket beror på att krökningsradierna i kontakt- punkten och summan av kontaktlinjernas längder är större i den förstnämnda växeln. En rätt utförd spiralskuren växel är därför starkare än en rakskuren med samma dimensioner.
Utmärkande för kuggväxlar med MELAMENT:s spiralskurna koniska kugghjul är den s k lokaliserade kuggkontakten, vilken innebär att kugganliggningen är intensivast i kuggens mittparti och avtar ut mot ändarna. Detta åstadkommes genom att de konkava och de konvexa kuggflankernas krökningsradier vid fräsningen görs något olika. Den lokaliserade kuggkontakten har den allra största betydelse för växelns hållfasthet eftersom den avsevärt minskar riskerna för kantbelastningar, även om mindre fel vid inbyggnad och montering skulle föreligga. Man måste för övrigt alltid räkna med en viss fjädring hos lagringen, speciellt i axiell led, men också i detta fall ger den lokaliserade kuggkontakten en god säkerhet mot kantbelastningar