Inbyggnad

Inbyggnad

Kuggväxelns inbyggnad

För att en konisk precisionskuggväxel skall fungera med gott resultat måste vissa krav på lagringens utförande och på noggrannhet i växelhusets bearbetning, speciellt vad lagerlägena beträffar, vara uppfyllda. Dessa fordringar är dock inte större än att man på lagringsteknikens höga ståndpunkt och med nutida bearbetningsmetoder mycket väl behärskar hithörande problem.
Olika möjligheter står till buds när man skall bedöma am en kuggväxel arbetar riktigt. En av de bästa metoderna är att undersöka storlek och läge av den kontakt- bild som erhålls då kuggarna ligger an mat varandra under lätt belastning (se även under “Kuggväxelns montering”, sidan 22). Vid korrekt anliggning är kuggkontakten starkast i kuggens mittparti och avtar ut mat ändarna. Vid lätt belastning har den en utsträckning sam uppgår till ca 50% av kugglängden. Dess största bredd omfattar ungefär kuggens aktiva höjd. Den korrekta kantaktbildens utseende framgår av fig. 6 och 7. Av avvikelserna härifrån kan man sluta sig till felaktigheter hos växelhuset. Dessa påverkar nämligen kuggkontakten direkt både till storlek och läge. Tre slags fel kan därmed förekomma:

1. Avvikelser från det gemensamma planet.
I det ideella fallet ligger båda axlarna i samma plan (se fig 8).
På grund av ofullkomligheter vid lagerlägenas bearbetning kommer axlarna att
korsa varandra på ett visst avstånd å (se fig 9). Det härigenom förorsakade felet kan ge upphov till s k korsvis kuggkontakt, dvs man får en anliggning på kuggens konkava flank i lilländan och på den konvexa flanken i storändan eller omvänt (se fig 11 och fig 12)

Inbyggnad

Tabell 4 ger de värden på som ej bör överskridas.
         Tabell 4

normalmodul

 

1,5—5

±0,03 mm

över 5

±0,06 mm

Under drift tillkommer i detta fall ytterligare avvikelser på grund av radiella fjädringar i lagringen. 2. Avvikelser från den nominella axelvinkeln
Vid lagerlägenas bearbetning kan också vinkelfel mellan axlarna uppstå (se fig 10).
Om kugganliggningen är koncentrerad till kuggens storända tyder detta på att
axelvinkeln är för liten (se fig 13). Ligger kontaktbilden däremot i närheten av
Inbyggnad

lilländan är axelvinkeln för stor (se fig 14). Ett fel av detta slag är allvarligare eftersom det accentueras med stigande belastning. Kontaktbilden vandrar nämligen i riktning mot kuggens lillända då belastningen ökar.’) Med hänsyn härtill kan lämpligen en minustolerans tillämpas för axelvinkeln vid lagerlägenas bearbetning. Värdet av vinkelfelet bör ej överstiga 3’. (Man får således max=900; >.min=89°57’.)

Inbyggnad

3. Avvikelser från det nominella monteringsavståndet c
De kontaktbilder som erhålls vid felaktiga monteringsavstånd liknar i stort sett dem
som nämnts under punkt 1.
De under punkt 3 nämnda felen kan alltid avhjälpas förutsatt att justeringsmöjligheter i axiell led finns. De båda förstnämnda felen åter kan någon mån kompenseras genom ändring av monteringsavstånden c under förutsättning att växeln roterar i en riktning. Vid rotation åt båda hållen är en sådan justering inte möjlig (se vidare under “Kuggväxelns montering”, sidan 22).
1) Det finns andra kuggskärningssystem vid vilka kontaktbilden med stigande belastning rör sig åt motsatt håll.